» Thư viện ảnh

Đá bóng định kỳ hàng tuần. Khỏe để phục vụ sản xuất

 

Chuyên gia hãng Brevini sang làm việc tại công ty

 

Chuyên gia hãng Nippon Sharyo sang làm việc tại Công ty, dự án mới: Đầu khoan D6300V sản phẩm hợp tác giữa VIET SINH và NIPPON SHARYO

 

Tham gia triển lãm xây dựng tại Việt Nam tháng 11/2016 với công ty System Measurement co., ltd (Nhật Bản)